Telefoonnummer

+ 316 18395513

Email

info@anneybema.com

Versie 07/11/2022

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema hanteert een aantal algemene voorwaarden. Dit doen we om de behandeling of sessie die u wilt ondergaan zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Wij ervan uit dat u voorafgaand aan uw afspraak deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Anne Ybema, handelend onder de naam Bewustzijnspraktijk Anne Ybema is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 83566333.


Artikel 1 Definities

 1. Bewustzijnspraktijk Anne Ybema, gevestigd te Bloemendaal wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld: de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer werkzaamheden voor de deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten van Bewustzijnspraktijk Anne Ybema door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6.  Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
 7. Dienstverlener heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen. De nieuwste versie zal altijd beschikbaar worden gesteld aan deelnemer.

Artikel 3 Informatieverstrekking

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak de deelnemer gevraagd naar voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en aanvullende informatie die van belang is voor de specifieke dienst waarvan de deelnemer gebruik wil maken.
 2. Voorafgaand aan de eerste sessie houdt de dienstverlener een intakegesprek met de deelnemer. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de deelnemer is hij/zij verantwoordelijk om dit kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 4. De informatie die de deelnemer tijdens de sessie verstrekt wordt door dienstverlener vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Tenzij de deelnemer hier schriftelijk toestemming voor geeft, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 5. Tijdens behandelingen of sessies bij Bewustzijnspraktijk Anne Ybema worden geen medische en/of psychische diagnoses gesteld. Indien tijdens een behandeling/sessie naar voren komt dat de deelnemer beter geholpen kan worden door een huisarts of andere specialist wordt hiernaar doorverwezen.
 6. Deelnemer vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 4 Deelname vereisten en uitvoering van de overeenkomst

 1. Deelnemers zullen enkel worden toegelaten tot een sessie, behandeling of traject indien zij aan alle deelnamevereisten voldoen zoals besproken tijdens de intake. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren.
 2. Dienstverlener voert de sessie, behandeling of het traject naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat het resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren. Deelnemer neemt 100% verantwoordelijkheid voor haar eigen resultaat.
 3. Om het maximale resultaat te behalen, toont deelnemer 100% commitment door het bijwonen van de afgesproken sessies of behandelingen. Indien deelnemer hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de dienstverlener.
 4. Deelnemer neemt deel aan de groepsactiviteiten met een open mind, waarbij er ruimte wordt gegeven aan het proces.
 5. Beide partijen zijn te allen tijde gehouden hun afspraken na te komen en een veilige omgeving te creëren.
 6. Indien deelnemer zich herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelname vereisten houdt, is dienstverlener gerechtigd de deelnemer van de 1 op 1 sessie, trajecten uit te sluiten. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 5 Annulering, tarieven en betaling  

 1. Gemaakte afspraken kunnen tot 48u voorafgaand aan de sessie kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde afspraken binnen een termijn van 48u tot 24u voorafgaand aan de sessie worden voor 50% in rekening gebracht. Geannuleerde afspraken binnen een termijn van 24 uur of vergeten afspraken worden voor 75% in rekening gebracht.
 2. Betaling verloopt via een online betaalverzoek of contant en wordt direct na de behandeling of sessie voldaan. In de praktijk kan niet worden gepind.

Artikel 6 Overmacht

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen en overlijden.
 2. Indien dienstverlener de beloofde dienst niet geheel kan leveren heeft deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting komt dan te vervallen voor de dienst die niet meer geleverd zal worden.
 3. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal worden gezocht naar een passende oplossing.

Artikel 7 Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling, sessie of traject.
 4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan deelnemer in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 5. Deelnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Dienstverlener verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het traject te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 3. Materiaal uit het traject mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van het traject op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener en het enkel eigen content uit opdrachten bevat.
 4. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 5. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. De tijdens de looptijd van het traject geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

Artikel 9 Communicatie

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 3. Dienstverlener is tevens gerechtigd deelnemers die door hun gedrag het verloop van het traject of een groepsactiviteit belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het traject onverlet.

Artikel 10 Klachten

 1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar de klacht binnen 48 uur te beantwoorden.
 2. Indien een deelnemer een klacht heeft betreffende een andere deelnemer dient dit te allen tijde eerst met dienstverlener besproken te worden.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 11 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling over te beslechten.
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.